Tigdumala nga Obispo
    Footnotes
    Theme

    Tigdumala nga Obispo

    Usa sa Kinatibuk-an nga mga Kadagkoan sa Simbahan. Siya adunay tibuok nga kapangakohan ibabaw sa temporal nga mga kaayohan diha sa Simbahan (D&P 107:68). Ang Tigdumala nga Obispo ug ang iyang mga magtatambag, kinsa usab Kinatibuk-an nga mga Kadagkoan, nagdumala ibabaw sa Aaronic nga Pagkapari sa Simbahan (D&P 68:16–17; 107:76, 87–88).