Utang
    Footnotes
    Theme

    Utang

    Ingon nga gigamit diha sa mga kasulatan, mga salapi o kabtangan nga gipahulaman ngadto sa lain nga makahimo sa tighulam nga mahulog ngadto sa pagkaulipon. Sa lain nga pagsabut, si Jesus mitudlo nga kita kinahanglan mangayo sa Amahan sa pagpasaylo kanato sa atong mga utang, o pagbuhi kanato gikan sa pagbayad sa bili sa atong mga sala—pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo—human kita makapasaylo sa uban alang sa ilang mga kasaypanan batok kanato (Mat. 6:12; 3 Ne. 13:11).

    True