Mosiah, Anak nga mga Lalaki ni
    Footnotes
    Theme

    Mosiah, Anak nga mga Lalaki ni

    Diha sa Basahon ni Mormon, upat ka anak nga mga lalaki ni Hari Mosiah kinsa nakabig human ang usa ka anghel mipakita ngadto kanila ug mitawag kanila sa paghinulsol. Ang ilang mga ngalan mao si Ammon, Aaron, Omner, ug si Himni (Mosiah 27:34). Sila migugol og 14 ka mga tuig sa malampuson nga pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Lamanite. Usa ka talaan sa ilang pagpangalagad diha sa mga Lamanite gihatag diha sa basahon ni Alma, mga kapitulo 17 ngadto sa 26.