Young, Brigham
    Footnotes
    Theme

    Young, Brigham

    Usa ka unang Apostol niini nga kapaigoan ug ang ikaduha nga Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Siya ang nangulo sa mga Santos paingon sa kasadpan gikan sa Nauvoo, Illinois, ngadto sa Walog sa Salt Lake ug usa ka bantugan nga tigpundok og mga lumulupyo sa kasadpan nga bahin sa Tinipong Bansa sa America.