Kinabuhi nga Dayon
    Footnotes
    Theme

    Kinabuhi nga Dayon

    Aron magpuyo hangtud sa kahangturan ingon nga mga banay sa atubangan diha sa Dios (D&P 132:19–20, 24, 55). Kinabuhing dayon mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios ngadto sa tawo.