Exodo
  Footnotes
  Theme

  Exodo

  Usa ka basahon nga sinulat ni Moises diha sa Daang Tugon nga naghulagway sa pagbiya sa mga Israelite gikan sa Ehipto. Ang unang kasaysayan sa Israel ingon sa gitala sa Exodo mahimo nga bahinon ngadto sa tulo ka mga bahin: (1) ang pagkaulipon sa mga katawhan ngadto sa Ehipto, (2) ang ilang pagbiya gikan sa Ehipto uban sa pagpangulo ni Moises, ug (3) ang ilang paghalad ngadto sa pagpangalagad sa Dios diha sa ilang relihiyoso nga kinabuhi ug diha sa ilang politikanhon nga kinabuhi.

  Ang unang bahin, mga kapitulo 1–15, nagpasabut sa pagkadinaug-daug sa Israel didto sa Ehipto; ang unang kasaysayan ug ang pagkatawag kang Moises; ang Exodo ug ang pagpasiugda sa Pagpalabay; ug ang paglakaw ngadto sa Pulang Dagat, ang kalaglagan sa kasundalohan ni Paraon, ug ang awit ni Moises sa kadaugan.

  Ang ikaduha nga bahin, mga kapitulo 15–18, nagsulti sa katubsanan sa Israel ug mga panghitabo diha sa panaw gikan sa Pulang Dagat ngadto sa Sinai; ang pait nga tubig sa Mara, ang paghatag sa mga buntog ug manna, ang paghupot sa Igpapahulay, ang milagroso nga gasa sa tubig diha sa Repidim ug ang gubat diha uban sa mga Amalekahanon; ang pag-abut ni Jetro diha sa kampo ug ang iyang tambag mahitungod sa sibil nga panggamhanan sa mga katawhan.

  Ang ikatulo nga bahin, mga kapitulo 19–40, naghisgot sa pagpahinungod sa Israel ngadto sa pagpangalagad sa Dios sa panahon sa maligdong nga panghitabo didto sa Sinai. Ang Ginoo migahin sa mga katawhan ingon nga usa ka gingharian sa mga pari ug usa ka balaan nga nasud; siya mihatag sa Napulo ka mga Sugo; ug siya mihatag og mga panudlo mahitungod sa tabernakulo, iyang mga kasangkapan, ug pagsimba diha niini. Unya misunod ang asoy sa sala sa mga katawhan sa pagsimba sa usa ka bulawanon nga nati, ug sa katapusan ang asoy sa pagtukod sa tabernakulo ug pagsangkap alang sa iyang mga pangalagad.