Saksi sa Basahon ni Mormon, Mga
    Footnotes
    Theme

    Saksi sa Basahon ni Mormon, Mga

    Ang Ginoo nagmando sa uban gawas ni Propeta Joseph Smith sa pagpamatuod sa pagkabalaan sa Basahon ni Mormon (D&P 17; 128:20). Tan-awa ang mga pagpamatuod niini nga mga saksi diha sa “Pasiuna” sa atubangan sa Basahon ni Mormon.