Apostol
  Footnotes
  Theme

  Apostol

  Sa Gresyanhon, ang Apostol nagpasabut nga “usa ka pinadala.” Kini mao ang ulohan nga gihatag ni Jesus ngadto sa Napulog Duha kinsa siya mipili ug mi-orden nga mahimo nga iyang labing duol nga mga tinun-an ug mga katabang sa panahon sa iyang pangalagad sa yuta (Luc. 6:13; Juan 15:16). Siya mipadala kanila ngadto aron mobarug alang kaniya ug aron mangalagad alang kaniya human sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Sa karaan ug diha sa korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa napahiuli nga Simbahan karon nga panahon, ang usa ka Apostol mao ang usa ka linain nga saksi ni Jesukristo diha sa tibuok kalibutan aron magpamatuod sa iyang pagkadiosnon ug sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay (Buh. 1:22; D&P 107:23).

  Pagpili sa mga Apostoles

  Mga Apostoles gipili sa Ginoo (Juan 6:70; 15:16).