Kapaigoan
    Footnotes
    Theme

    Kapaigoan

    Ang usa ka kapaigoan sa ebanghelyo mao ang usa ka yugto sa panahon diin ang Ginoo adunay usa ka sulugoon nga gitugyanan dinhi sa yuta nga naghupot sa mga yawe sa balaan nga pagkapari.

    Si Adan, Enoch, Noe, Abraham, Moises, Jesukristo, Joseph Smith, ug ang uban sa matag usa misugod og usa ka bag-o nga kapaigoan sa ebanghelyo. Kon ang Ginoo magtukod og usa ka kapaigoan, ang ebanghelyo gipadayag pag-usab aron nga ang mga katawhan niana nga kapaigoan dili magsalig sa nangagi nga mga kapaigoan alang sa kasayuran sa laraw sa kaluwasan. Ang kapaigoan nga gisugdan ni Joseph Smith gibantug ingon nga ang “kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon.”