Ephraim
  Footnotes
  Theme

  Ephraim

  Diha sa Daang Tugon, ang ikaduha nga anak nga lalaki ni Jose ug Asenath (Gen. 41:50–52; 46:20). Supak sa naandan nga batasan, si Ephraim nakadawat sa panalangin sa katungod sa pagkatawo kay ni Manases, kinsa mao ang magulang nga anak nga lalaki (Gen. 48:17–20). Si Ephraim nahimo nga amahan sa tribo ni Ephraim.

  Ang tribo ni Ephraim

  Si Ephraim gihatagan sa katungod sa pagkatawo sa Israel (1 Cron. 5:1–2; Jer. 31:9). Sa katapusan nga mga adlaw ang ilang kahigayunan ug katungdanan mao ang pagdala sa pagkapari, paghatud sa mensahe sa ebanghelyo nga gipahiuli ngadto sa kalibutan, ug pagpabarug og usa ka bandila aron sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel (Isa. 11:12–13; 2 Ne. 21:12–13). Ang mga anak ni Ephraim mopurong-purong uban sa himaya niadtong gikan sa amihanan nga mga nasud kinsa mamauli sa katapusan nga mga adlaw (D&P 133:26–34).

  Ang Sungkod ni Ephraim o Jose

  Usa ka talaan sa usa ka pundok gikan sa tribo ni Ephraim nga gidala gikan sa Jerusalem ngadto sa America sa mga 600 B.C. Kini nga talaan niini nga pundok gitawag og sungkod ni Ephraim o Jose, o ang Basahon ni Mormon. Kini ug ang sungkod ni Juda (ang Biblia) naghan-ay og hiniusa nga pagpamatuod sa Ginoong Jesukristo, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang balaan nga buhat taliwala niining duha ka mga bahin sa balay ni Israel.