Unang Panan-awon
    Footnotes
    Theme

    Unang Panan-awon

    Ang pagpakita sa Dios nga Amahan ug sa iyang Anak si Jesukristo ngadto ni Joseph Smith didto sa kakahoyan.

    Sa tingpamulak sa tuig 1820, si Joseph Smith, Jr., diha sa iyang ikanapulo ug lima nga panuigon. Siya mipuyo uban sa iyang banay sa lungsod sa Palmyra, New York. Duol sa kasadpan nga bahin sa panimalay sa banay mao ang usa ka dagko nga mga kakahoyan. Si Joseph Smith miadto niana nga dapit sa pag-ampo ngadto sa Dios aron masayran hain nga simbahan ang tinuod. Siya nadani samtang nagbasa sa Biblia nga siya kinahanglan mangita niana nga tubag gikan sa Dios (San. 1:5–6). Agi og tubag sa iyang pag-ampo, ang Amahan ug Anak mipakita ngadto kaniya ug namulong kaniya sa dili pagpasakop sa bisan unsa nga mga Simbahan sa ibabaw sa yuta, kay silang tanan sayop (JS—K 1:15–20). Kini nga sagrado nga kasinatian misugod sa usa ka sumpay-sumpay nga mga hitabo nga modala sa pagpahiuli sa ebanghelyo ug sa tinuod nga Simbahan ni Kristo.