Yuta
  Footnotes
  Theme

  Yuta

  Ang planeta diin kita nagpuyo, gilalang sa Dios pinaagi ni Jesukristo aron magamit sa tawo sa panahon sa iyang mortal nga pagsulay. Ang iyang katapusan nga dangatan mao nga mahimaya ug pagahimayaon (D&P 77:1–2; 130:8–9). Ang yuta mahimo nga mga kabilin sa kahangturan niadto kinsa nagpuyo nga takus sa usa ka celestial nga himaya (D&P 88:14–26). Sila makapahimulos sa pagkaanaa sa Amahan ug sa Anak (D&P 76:62).

  Gilalang alang sa tawo

  Usa ka buhi nga butang

  Pagbahin sa yuta

  Paglimpyo sa Yuta

  Katapusan nga kahimtang sa yuta

  True