Josue
  Footnotes
  Theme

  Josue

  Usa ka propeta ug pangulo sa Daang Tugon, ug ang manununod ni Moises. Siya natawo sa Ehipto sa wala pa ang mga anak ni Israel milayas (Num. 14:26–31). Siya ug si Caleb apil sa 12 ka mga espiya nga gipadala ngadto sa Canaan. Sila lamang ang mihatag og maayo nga taho sa yuta (Num. 13:8, 17–33; 14:1–10). Siya namatay sa panuigon nga 110 (Jos. 24:29). Si Josue usa ka dungganan nga panig-ingnan sa usa ka mainampoon nga manggugubat nga propeta.

  Ang basahon ni Josue

  Kini nga basahon ginganlan sunod kang Josue tungod kay siya mao ang mahinungdanon nga tawo diha niini ug dili tungod kay siya mao ang tigsulat. Sumala sa mga tradisyon sa mga Judeo, si Jeremias misulat sa basahon ni Josue, nagkuha gikan sa unang mga talaan. Mga kapitulo 1–12 naghulagway sa pag-ilog sa Canaan; Mga kapitulo 13–24 naghisgot sa mga tribo sa Israel nga nagbahin sa yuta ug kang Josue nga katapusan nga mga tambag.

  Duha ka inila nga mga bersikulo diha sa basahon ni Josue mao ang sugo sa Ginoo ngadto kaniya sa pagpamalandong diha sa mga kasulatan (Jos. 1:8) ug kang Josue nga tawag sa mga katawhan sa pagmatinud-anon ngadto sa Ginoo. (Jos. 24:15).