Miquias
  Footnotes
  Theme

  Miquias

  Usa ka propeta sa Daang Tugon. Siya usa ka lumad sa Moreseth Gath, diha sa kapatagan nga nasud sa Juda, ug nanagna samtang si Ezekias mao ang hari (Miq. 1:1–2).

  Ang basahon ni Miquias

  Ang Miquias mao lamang ang basahon diha sa Daang Tugon nga nagngalan sa Bethlehem nga dapit diin ang Mesiyas matawo (Miq. 5:2). Diha sa basahon ang Ginoo nagtambag uban sa iyang mga katawhan ug nag-asoy sa iyang nangagi nga kaayo ngadto kanila; siya nagkinahanglan gikan kanila og kaangayan, kalooy, ug pagpaubos (Miq. 6:8).

  True