Levitico
    Footnotes
    Theme

    Levitico

    Usa ka basahon diha sa Daang Tugon nga naghisgot sa mga katungdanan sa pari diha sa Israel. Kini mihatag og gibug-aton sa pagkabalaan sa Dios ug sa lagda diin ang iyang mga katawhan makapuyo aron mahimo nga balaan. Ang iyang tumong niini mao ang pagtudlo sa kadungganan nga mga lagda ug mga relihiyoso nga mga kamatuoran sa balaod ni Moises pinaagi sa ritwal. Si Moises misulat sa basahon sa Levitico.

    Mga kapitulo 1–7 nagpasabut sa mga ordinansa sa sakripisyo. Mga kapitulo 8–10 mihulagway sa gisunod nga ritwal diha sa pagpahinungod sa mga pari. Ang kapitulo 11 nagpasabut unsay mahimo o dili mahimo nga kan-on ug unsay limpyo o dili limpyo. Ang kapitulo 12 naghisgot sa mga babaye human manganak. Mga kapitulo 13–15 mao ang mga balaod nga may kalabutan sa dili balaan nga tulumanon. Ang kapitulo 16 naglangkob sa ritwal nga saulugon sa Adlaw sa Pag-ula. Mga kapitulo 17–26 naglangkob sa lagda sa mga balaod kalabut sa relihiyoso ug katilingbanon nga mga pagsaulog. Ang kapitulo 27 mipasabut nga ang Ginoo misugo sa Israel sa pagpahinungod sa ilang mga tanom, mga panon, ug mga kahayopan ngadto sa Ginoo.