Batakang Balaod
    Footnotes
    Theme

    Batakang Balaod

    Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, “ang Batakang Balaod” nagpasabut sa Batakang Balaod sa Tinipong Bansa sa America, gidasig nga balaanon aron pag-andam sa agianan alang sa pagpahiuli sa ebanghelyo.