Hubad ni Joseph Smith (HJS)
  Footnotes
  Theme

  Hubad ni Joseph Smith (HJS)

  Usa ka inusab o hinubad sa King James Version sa Biblia nga Ingles, diin gisugdan sa Propeta Joseph Smith niadtong Hunyo 1830. Siya gisugo sa Dios sa paghubad ug pagtamud niini ingon nga bahin sa iyang balaan nga tawag ingon nga usa ka propeta.

  Bisan og natapos ni Joseph ang kadaghanan sa hinubad sa Hulyo 1833, siya mipadayon hangtud sa iyang kamatayon niadtong 1844 aron sa paghimo og mga kausaban samtang nag-andam og usa ka manuskrito alang sa pagmantala. Bisan og gimantala niya ang uban nga mga bahin sa hinubad sa panahon sa iyang kinabuhi, kini malagmit nga siya nakahimo og dugang mga kausaban kon siya buhi pa unta aron sa pagmantala sa tibuok buluhaton. Ang Gitukod Pag-usab nga Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mimantala sa unang edisyon sa kang Joseph Smith nga dinasig nga hinubad sa 1867. Sila nakamantala og daghan nga mga edisyon sukad niana nga panahon.

  Ang Propeta nakakat-on og daghan nga mga butang sa panahon sa paghubad. Daghan nga mga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad nadawat tungod sa iyang buhat sa paghubad (ingon sa D&P 76, 77, 91, ug 132). Usab, ang Ginoo mihatag ni Joseph og piho nga mga panudlo alang sa paghubad, diin natala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad (D&P 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Ang basahon ni Moises ug Joseph Smith—Mateo, karon gilakip diha sa Perlas nga Labing Bililhon, gikuha gikan gayud sa Hubad ni Joseph Smith.

  Ang Hubad ni Joseph Smith mipahiuli sa pipila ka mga yano ug bililhon nga mga butang nga nangawala gikan sa Biblia (1 Ne. 13). Bisan og kini dili mao ang opisyal nga biblia sa Simbahan, kini nga hinubad naghatag og daghan nga makapaikag nga mga panabut ug mahinungdanon kaayo diha sa pagsabut sa Biblia. Kini usab usa ka saksi alang sa balaan nga tawag ug pangalagad ni Propeta Joseph Smith.