Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 91
nahauna sunod


Seksyon 91

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 9 sa Marso 1833 (History of the Church, 1:331–332). Ang Propeta niini nga higayon nag-atiman sa paghubad sa Daang Tugon. Sa iyang pag-abut sa bahin sa mga karaan nga mga sinulat nga gitawag og Apokripa, siya nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat niini nga panudlo.

1–3, Ang kadaghanan sa Apokripa husto ang pagkahubad apan naglakip sa daghan nga mga pagdugang sa mga kamot sa mga tawo nga dili mga tinuod; 4–6, Kini makahatag og kaayohan niadto kinsa nakadawat og kahibalo pinaagi sa Espiritu.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo mahitungod sa aApokripa—Adunay daghan nga mga butang nga nalakip niini nga tinuod, ug ang kadaghanan niini tukma ang pagkahubad;

2 Adunay daghan nga mga butang nga nalakip niini nga dili tinuod, nga mga pagdugang pinaagi sa mga kamot sa mga tawo.

3 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga dili na kinahanglan nga ang Apokripa pagahubaron pa.

4 Busa, kinsa kadto nga mobasa niini, siya apasabta, kay ang Espiritu mopadayag sa kamatuoran;

5 Ug kinsa kadto nga nakadawat og kahibalo pinaagi sa aEspiritu makabaton og kaayohan gikan niini;

6 Ug kinsa kadto nga dili modawat pinaagi sa Espiritu, dili makabaton og kaayohan. Busa dili na kinahanglan nga kini pagahubaron pa. Amen.