Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 26
nahauna sunod


Seksyon 26

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, Oliver Cowdery, ug John Whitmer, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:104). (Tan-awa usab ang ulohan sa seksyon 24.)

1, Sila gisugo sa pagtuon sa mga kasulatan ug sa pagsangyaw; 2, Ang balaod nga inuyunan sa kadaghanan gipamatud-an.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga kamo mohatag sa inyong panahon sa paghalad ngadto sa apagtuon sa mga kasulatan, ug sa pagsangyaw, ug sa paglig-on sa simbahan sa bColesville, ug sa pagbuhat sa inyong mga buluhaton sa yuta, ingon nga mao ang gikinahanglan, hangtud human kamo moadto sa kasadpan sa paghimo sa sunod nga komperensya; ug unya kini mahibaloan unsa ang inyong buhaton.

2 Ug ang tanan nga mga butang mabuhat nga ainuyunan sa kadaghanan diha sa simbahan, pinaagi sa daghan nga pag-ampo ug hugot nga pagtuo, kay ang tanan nga mga butang inyong madawat pinaagi sa hugot nga pagtuo.