Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 95
nahauna sunod


Seksyon 95

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 1 sa Hunyo 1833 (History of the Church, 1:350–352). Kini nga pagpadayag mao ang usa ka sumpay sa balaanon nga mga sugo sa pagtukod og mga balay alang sa pagsimba ug pagtudlo, ilabi na sa balay sa Ginoo (tan-awa sa seksyon 88:119–136 ug seksyon 94).

1–6, Ang mga Santos gipanton tungod sa ilang pagkapakyas sa pagtukod sa balay sa Ginoo; 7–10, Ang tinguha sa Ginoo sa paggamit sa iyang balay aron sa pagtuga sa iyang mga katawhan uban sa gahum gikan sa kahitas-an; 11–17, Ang balay ipahinungod ingon nga usa ka dapit sa alampoanan ug alang sa tulunghaan sa mga Apostoles.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo kinsa Ako naghigugma, ug kinsa kadto nga Ako naghigugma Ako usab anagpanton aron ang ilang mga sala bmapasaylo, kay uban sa pagpanton Ako nag-andam og usa ka paagi alang sa ilang ckaluwasan diha sa tanan nga mga butang gikan sa dpagtintal, ug Ako naghigugma kaninyo—

2 Busa, gikinahanglan gayud kamo nga mapanton ug mobarug nga gibadlong sa akong atubangan;

3 Kay kamo nakasala batok kanako og usa ka mabug-at kaayo nga sala, diha niana kamo wala maghunahuna sa mahinungdanon nga sugo sa tanan nga mga butang, nga Ako naghatag nganha kaninyo mahitungod sa pagtukod sa akong abalay;

4 Kay ang pagpangandam diin Ako naglaraw sa pag-andam sa akong mga apostoles sa apagpung-ol sa akong ubasan alang sa katapusan nga higayon, nga Ako mopahinabo sa akong bkahibulongan nga buhat, nga Ako unta cmobu-bu sa akong Espiritu diha sa tanan nga mga katawhan—

5 Apan tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga adunay daghan kinsa na-orden diha kaninyo, kinsa Ako mitawag apan pipila lamang kanila ang anapili.

6 Sila, kinsa wala mapili nakasala og usa ka mabug-at kaayo nga sala, nga sila naglakaw diha sa akangitngit sa udtong tutok.

7 Ug tungod niini nga hinungdan Ako naghatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga kamo kinahanglan nga motawag sa inyong amaligdong nga katiguman, nga ang inyong mga bpagpuasa ug ang inyong mga pagbangutan moabut ngadto sa mga dunggan sa Ginoo sa mga cPanon, diin pinaagi sa paghubad, ang dtiglalang sa una nga adlaw, ang sinugdanan ug ang katapusan.

8 Oo, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako mohatag nganha kaninyo og sugo nga kamo kinahanglan motukod og usa ka balay, diin ang mao nga balay Ako milaraw aron sa apagtuga niadto kinsa Ako mipili uban sa gahum gikan sa kahitas-an;

9 Kay kini mao ang asaad sa Amahan nganha kaninyo; busa Ako nagsugo kaninyo sa pagpabilin, gani ang akong mga apostoles sa Jerusalem.

10 Bisan pa niana, ang akong mga sulugoon nakasala og usa ka mabug-at kaayo nga sala; ug mga apanagbingkil nga nahitabo sa btulunghaan sa mga propeta; nga bug-at kaayo ngari kanako, nag-ingon ang Ginoo; busa Ako mipaundang kanila aron mapanton.

11 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini ang akong pagbuot, nga kamo motukod og usa ka balay. Kon kamo maghupot sa akong mga sugo kamo makabaton sa gahum sa pagtukod niini.

12 Kon dili kamo amaghupot sa akong mga sugo, ang bgugma sa Amahan dili mopadayon uban kaninyo, busa kamo maglakaw sa kangitngit.

13 Karon aniay kaalam, ug ang hunahuna sa Ginoo—himoa ang pagtukod sa balay, nga dili sama sa paagi sa kalibutan, kay Ako wala maghatag kaninyo nga kamo magpuyo sama sa paagi sa kalibutan;

14 Busa, himoa nga kini matukod sama sa paagi nga Ako mipakita kaninyong tulo, kinsa ang inyong itudlo ug i-orden ngadto niini nga gahum.

15 Ug ang gidak-on niini kalim-an ug lima ka tiil ang gilapdon, ug himoa kini nga kan-uman ug lima ka mga tiil ang gitas-on, sa sulod nga korte niini.

16 Ug himoa ang ubos nga bahin sa sulod nga korte; nga ipahinungod ngari kanako alang sa inyong halad sa sakramento, ug alang sa inyong mga pagwali, ug sa inyong pagpuasa, ug sa inyong pag-ampo, ug sa ahalad sa inyong labing balaan nga mga katuyoan ngari kanako, nag-ingon ang Ginoo.

17 Ug himoa ang taas nga bahin sa sulod nga korte nga ipahinungod ngari kanako alang sa tulunghaan sa akong mga apostoles, nag-ingon ang Anak ni aAhman; o, sa lain nga mga pulong, Alphus; o, sa lain nga mga pulong, Omegus; Gani si Jesukristo ang inyong bGinoo. Amen.