Mga Kasulatan
Opisyal nga Pahayag 1
nahauna sunod


Opisyal nga Pahayag—1

Ngadto Kinsa ang Mahitungdan:

Mga pinadala nga pamantalaan napadala alang sa politikanhon nga mga katuyoan, gikan sa Dakbayan sa Salt Lake, diin hilabihan kaayo ang pagmantala, ngadto sa ingon nga ang Utah Komisyon, sa ilang bag-o nga taho ngadto sa labaw nga tigdumala sa Kalihokan sa Sulod sa Nasud Lamang, nagmatuod nga ang dinaghan nga mga kaminyoon sa gihapon gipahigayon ug nga kap-atan o labaw pa sa mao nga mga kaminyoon nahimo didto sa Utah sukad sa miagi nga Hunyo o sulod sa nangagi nga tuig, usab nga sa publiko nga mga pakigpulong ang mga pangulo sa Simbahan nagtudlo, nag-awhag ug nag-aghat sa pagpadayon sa pagbaton og daghan nga asawa—

Ako, busa, ingon nga Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, tungod niini, sa labi kaayo nga maligdong nga paagi, nagpahayag nga kini nga mga pasangil dili tinuod. Kami wala magtudlo sa pagbaton og daghan nga asawa o sa dinaghan nga kaminyoon, ni motugot ni bisan kinsa nga tawo sa pagsulod ngadto sa mao nga paggamit, ug ako dili moangkon nga may kap-atan o bisan uban nga gidaghanon diha sa dinaghan nga mga kaminyoon sulod niana nga panahon nga gipahigayon sa among mga Templo o bisan diin nga uban nga dapit sa Teritoryo.

Usa ka kaso nataho, diin ang mga nahitungdan mipamatuod nga ang kaminyoon sa Endowment House, sa Dakbayan sa Salt Lake, sa Tingpamulak sa 1889, apan ako wala gayud masayud kinsa ang mipahigayon sa seremonyas; bisan unsa ang gibuhat kalabut niini nga butang ako walay kasayuran. Sangputanan niini nga gipamatuod nga hitabo sa Endowment House mao, pinaagi sa akong pahimangno, gikuha sa walay paglangan.

Tungod kay ang mga balaod napanday pinaagi sa Kongreso nga nagdili sa dinaghan nga mga kaminyoon, diin nga mga balaod gipamulong nga batakan nga balaod sa korte sa katapusan nga dangpanan, ako tungod niini mopahayag sa akong tuyo sa pagtuman niana nga mga balaod, ug sa paggamit sa akong impluwensya uban sa mga sakop sa Simbahan ibabaw diin ako nagdumala sa pagpahimo kanila sa ingon usab.

Wala sa akong mga pagtudlo sa Simbahan o ngadto sa akong mga kauban, sulod sa panahon nga gipiho, diin mahimo nga makatarunganon nga sabton ang pagtudlo o pag-awhag sa daghan og asawa; ug sa panahon nga bisan kinsa nga Anciano sa Simbahan nakagamit og pinulongan diin nagpakita og pahayag bisan hain niana nga pagtudlo, siya diha-diha gibadlong. Ug ako karon mopahayag sa publiko nga ang akong mga tambag ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang paglikay sa paghimo og bisan unsa nga kaminyoon nga gidili sa balaod sa yuta.

Wilford Woodruff

Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Si Presidente Lorenzo Snow mitanyag sa mga mosunod:

“Ako mangayo nga, nakaila ni Wilford Woodruff ingon nga Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ang mao lamang nga tawo sa yuta sa karon nga panahon kinsa naghupot sa mga yawe sa pagbugkos nga mga ordinansa, kami moisip kaniya nga hingpit nga gitugyanan og katungod pinaagi sa gahum sa iyang katungdanan sa pagpagula sa Manipesto diin gibasa sa among husay, ug diin pinitsahan og ika-24 sa Septyembre 1890, ug nga ingon nga usa ka Simbahan diha sa Tibuok nga Komperensya nagtigum, kami modawat sa iyang pahayag mahitungod sa dinaghan nga kaminyoon ingon nga gamhanan ug bililhon.

Ang pag-uyon sa pagtuboy sa nauna nga tanyag gikauyunan sa tanan.

Dakbayan sa Salt Lake, Oktubre 6, 1890.

Mga Kinutlo Gikan sa Tulo ka mga Pakigpulong
Ni Presidente Wilford Woodruff
Mahitungod sa Manipesto

Ang Ginoo dili gayud motugot kanako ni bisan kinsa nga tawo kinsa mibarug ingon nga Presidente niini nga Simbahan sa paggiya kaninyo nga mahisalaag. Kini wala sa palakaw. Kini wala sa hunahuna sa Dios. Kon ako mangahas niana, ang Ginoo mopapahawa kanako gikan sa akong dapit, ug busa Siya mobuhat ngadto ni bisan kinsa nga tawo kinsa mangahas sa paggiya sa mga katawhan sa paghisalaag gikan sa mga orakulo sa Dios ug gikan sa ilang katungdanan. (Ikakan-uman ug usa nga Katunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Simbahan, Lunes, Oktubre 6, 1890, Dakbayan sa Salt Lake, Utah. Gitaho sa Deseret Evening News, Oktubre 11, 1890, p.2.)

Dili igsapayan kinsa ang mabuhi o kinsa ang mamatay, o kinsa ang gitawag sa pagpangulo niini nga Simbahan, sila gikinahanglan nga mangulo niini pinaagi sa pagdasig sa Dios nga Makagagahum. Kon sila dili mohimo niana nga paagi, sila dili gayud makahimo niini.…

Ako adunay pipila ka mga pagpadayag dili pa dugay, ug hilabihan ka mahinungdanon ngari kanako, ug ako motug-an nganha kaninyo unsa ang giingon sa Ginoo ngari kanako. Tuguti ako sa pagpasabut diha sa inyong mga hunahuna sa pulong nga manipesto.…

Ang Ginoo nagsulti kanako sa pagpangutana sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw og usa ka pangutana, ug Siya usab nagsulti kanako nga kon sila maminaw sa unsa nga ako mosulti kanila ug motubag sa pangutana nga gipangutana kanila, pinaagi sa Espiritu ug gahum sa Dios, silang tanan motubag og managsama, ug silang tanan motuo og managsama kabahin niini nga butang.

Ang pangutana mao kini: Hain ang labing maalamon nga paagi alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga sundon—ang pagpadayon sa pagpangahas sa paghimo sa dinaghan nga kaminyoon, diin ang balaod sa nasud batok ngadto niini ug ang pagbatok sa kan-uman ka milyon nga mga katawhan, ug ang bili sa pagkuha ug pagkawala sa tanan nga mga Templo, ug sa paghunong sa tanan nga mga ordinansa dinha niana, alang sa buhi ug sa mga patay, ug sa pagkabilanggo sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog Duha ug sa pangulo sa mga banay sa Simbahan, ug sa pagkuha sa mga kaugalingon nga kabtangan sa mga katawhan (tanan diin sa ilang mga kaugalingon mohunong sa pagpahigayon sa dinaghan nga kaminyoon); o, human magbuhat unsa ang among nabuhat ug mag-antus unsa ang among giantus pinaagi sa among pagsunod niini nga baruganan aron sa paghunong sa pagpahigayon sa dinaghan nga kaminyoon ug pagsunod sa balaod, ug pinaagi sa pagbuhat sa mao mopabilin sa mga Propeta, mga Apostoles ug mga amahan diha sa panimalay, aron nga sila makatudlo sa mga katawhan ug moalagad ngadto sa mga katungdanan sa Simbahan, ug usab motugyan sa mga Templo ngadto sa mga kamot sa mga Santos, aron nga sila makapahigayon sa mga ordinansa sa Ebanghelyo, alang sa buhi ug sa mga patay?

Ang Ginoo mipakita kanako pinaagi sa panan-awon ug pagpadayag sa tukma nga paagi unsa ang mahitabo kon kami wala mohunong sa pagpahigayon sa dinaghan nga kaminyoon. Kon kami wala makahunong niini, kamo wala kinahanglana…bisan kinsa sa mga tawo niini nga templo sa Logan; kay ang tanan nga mga ordinansa pagahunungon sa tibuok yuta sa Zion. Kalibug mohari sa tibuok Israel, ug daghan nga mga tawo mahimo nga binilanggo. Kini nga kagubot mahitabo unta diha sa tibuok Simbahan, ug kami mapugos unta sa paghunong sa pagpahigayon sa dinaghan nga kaminyoon. Karon, ang pangutana mao, kon kini kinahanglan ba nga pahunongon niini nga paagi, o sa paagi nga ang Ginoo nakapakita ngari kanato, ug ipabilin ang atong mga Propeta ug mga Apostoles ug mga amahan nga gawasnon nga mga tawo, ug ang mga templo diha sa mga kamot sa mga katawhan, aron nga ang patay mahimo unta nga matubos. Usa ka dako nga gidaghanon naluwas na gikan sa balay bilanggoanan sa kalibutan sa espiritu pinaagi niini nga mga katawhan, ug ang buluhaton padayonon o hunongon ba? Kini ang pangutana nga ako mopahayag sa atubangan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kamo kinahanglan mohukom alang sa inyong kaugalingon. Ako buot nga kamo motubag niini alang sa inyong mga kaugalingon. Ako dili motubag niini; apan ako moingon kaninyo nga kana mao ang tukma nga kahimtang nga kita ingon nga usa ka katawhan unta mahimutang kon kita wala pa mosunod sa paagi nga kita mibuhat.

…Ako nakakita sa tukma unsa unta ang mahinabo kon wala pay gihimo. Ako nakabaton niini nga espiritu ngari kanako sulod sa taas nga panahon. Apan ako buot mosulti niini: Ako kinahanglan unta nga motugot nga ang tanan nga mga templo maadto didto, kon wala pa ang Dios sa langit mosugo kanako sa pagbuhat unsa nga ako mibuhat; ug sa diha nga ang takna miabut nga ako gisugo sa pagbuhat niana, kining tanan tataw ngari kanako. Ako misunod sa Ginoo ug ako misulat unsa ang giingon sa Ginoo kanako nga isulat.…

Ako mosulti niini kaninyo, alang sa inyong pagpalandong ug paghunahuna. Ang Ginoo anaa nagbuhat uban kanato. (Komperensya sa Istaka sa Cache, Logan, Utah, Domingo, Nobyembre 1, 1891. Gitaho sa Deseret Weekly, Nobyembre 14, 1891.)

Karon ako mosulti kaninyo unsa ang gipahayag ngari kanako ug unsa ang gihimo sa Anak sa Dios niini nga butang.… Tanan niini nga mga butang mahimo nga mahinabo, ingon nga ang Dios nga Makagagahum buhi, kon wala pa unta ang Manipesto ikahatag. Busa, ang Anak sa Dios mibati nga kana nga butang isulti ngadto sa Simbahan ug ngadto sa kalibutan alang sa mga katuyoan sa iyang kaugalingon nga hunahuna. Ang Ginoo nagtakda sa katukuran sa Zion. Siya nagtakda sa kahumanan niini nga templo. Siya nagtakda nga ang kaluwasan sa buhi ug sa mga patay kinahanglan ihatag niini nga mga walog sa mga bukid. Ug ang Dios nga Makagagahum nagtakda nga ang Yawa kinahanglan dili makababag niini. Kon ikaw nakasabut niana, kana mao ang yawe ngadto niini. (Gikan sa usa ka pakigpulong diha sa ikaunom nga Sesyon sa paghalad sa Templo sa Salt Lake, Abril 1893. Typescript of Dedicatory Services, Archives, Church Historical Department, Salt Lake City, Utah)