Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 69
nahauna sunod


Seksyon 69

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:234–235). Ang pagtigum sa mga pagpadayag alang sa sayo nga pagmantala gipauyunan diha sa linain nga komperensya sa 1 sa Nobyembre. Sa 3 sa Nobyembre, ang pagpadayag dinhi niini ingon nga seksyon 133 gidugang ug gitawag og Apendiks. Pinaagi sa kalihokan sa komperensya, si Oliver Cowdery gitudlo sa pagdala sa manuskrito sa natigum nga mga pagpadayag ug mga sugo ngadto sa Independence, Missouri, alang sa pag-imprinta. Siya usab modala og mga salapi nga giamot alang sa katukuran sa Simbahan sa Missouri. Kay ang agianan sa panaw modala kaniya ngadto sa dapit nga diyutay ang mga lumulupyo sa dili pa moabut ngadto sa kasikbit nga sibilisado, ang usa ka kauban nga magpapanaw gikinahanglan.

1–2, Si John Whitmer mouban ni Oliver Cowdery ngadto sa Missouri; 3–8, Siya usab mosangyaw ug mokuha, motala, ug mosulat og masaysayon nga kasayuran.

1 Patalinghug ngari kanako, miingon ang Ginoo nga imong Dios, alang sa kaayohan sa akong sulugoon nga si aOliver Cowdery. Kini dili kaalam ngari kanako nga siya kinahanglan saligan sa mga sugo ug sa mga salapi nga iyang dad-on ngadto sa yuta sa Zion, gawas nga adunay usa nga mouban kaniya kinsa matinuoron ug matinud-anon.

2 Busa, Ako, ang Ginoo, buot nga ang akong sulugoon, aJohn Whitmer, kinahanglan molakaw uban sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery;

3 Ug usab nga siya mopadayon sa pagsulat ug mohimo og akasaysayan sa tanan nga mahinungdanon nga mga butang nga iyang mapanid-an ug masayran mahitungod sa akong simbahan;

4 Ug usab nga siya modawat og atambag ug tabang gikan sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery ug sa uban.

5 Ug usab, ang akong mga sulugoon kinsa atua sa layo nga kayutaan kinahanglan mopadala sa mga kasayuran sa ilang mga apagkatinugyanan ngadto sa yuta sa Zion;

6 Kay ang yuta sa Zion mahimo nga tukuranan og usa ka dapit sa pagdawat ug pagbuhat sa tanan niini nga mga butang.

7 Bisan pa niana, himoa nga ang akong sulugoon nga si John Whitmer mopanaw sa daghan nga higayon gikan sa dapit ngadto sa lain nga dapit, ug gikan sa simbahan ngadto sa lain nga simbahan, nga siya makabaton og kasayuran sa labing masayon—

8 Magsangyaw ug magpatin-aw, magsulat, magkopya, magpili, ug magbaton sa tanan nga mga butang nga alang sa kaayohan sa simbahan, ug alang sa nagtubo nga mga kaliwatan nga motubo sa ibabaw sa yuta sa aZion, sa pag-angkon niini gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan. Amen.