Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 41


Seksyon 41

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 4 sa Pebrero 1831 (History of the Church, 1:146–147). Ang Sanga sa Simbahan sa Kirtland sa karon nga panahon kusog nga midaghan. Pasiuna niini nga pagpadayag ang Propeta nagsulat. “[Ang] mga sakop…naninguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, sumala sa ilang nahibaloan niini, bisan kon ang uban nga kahibulongan nga mga pagtuo ug dili tinuod nga mga espiritu nagsamok diha kanila…[ug] ang Ginoo mihatag ngadto sa Simbahan sa mosunod” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Ang mga anciano magdumala sa Simbahan pinaagi sa espiritu sa pagpadayag; 4–6, Tinuod nga mga tinun-an makadawat ug makahupot sa balaod sa Ginoo; 7–12, Si Edward Partridge gitawag nga usa ka obispo ngadto sa Simbahan.

1 Patalinghug ug paminaw, O kamo akong mga katawhan, nag-ingon ang Ginoo ug inyong Dios, kamo kinsa Ako nahimuot sa apagpanalangin uban sa labing mahinungdanon sa tanan nga mga panalangin, kamo nga naminaw kanako; ug kamo nga wala maminaw kanako Ako bmotunglo, kana nga cnagpatuo sa akong ngalan, uban sa labing mabug-at sa tanan nga mga pagtunglo.

2 Patalinghug, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan kinsa Ako mitawag, tan-awa Ako mohatag kaninyo og usa ka sugo, nga kamo mopundok sa inyong mga kaugalingon sa apag-uyon diha sa akong pulong;

3 Ug pinaagi sa inyong pag-ampo sa hugot nga pagtuo kamo makadawat sa akong abalaod, nga kamo masayud unsaon pagdumala ang akong simbahan ug makaangkon sa tanan nga butang nga matarung diha sa akong atubangan.

4 Ug Ako ang inyong amagmamando kon Ako bmoabut; ug tan-awa, Ako moabut sa labing madali, ug kamo makakita nga ang akong balaod gihuptan.

5 Siya nga anakadawat sa akong balaod ug bnagbuhat niini, ang mao akong tinun-an; ug siya nga nag-ingon nga siya nakadawat niini ug wala magbuhat niini, ang mao dili akong tinun-an, ug cpagahinginlan gikan diha kaninyo;

6 Kay kini dili angay nga ang mga butang nga gipanag-iya sa mga anak sa gingharian ihatag ngadto kanila nga dili takus, o ngadto sa mga airo, o ang mga bperlas ilabay diha sa atubangan sa mga baboy.

7 Ug usab, kini angay nga ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., kinahanglan nga adunay abalay nga matukod, nga kapuy-an ug bmaghubad.

8 Ug usab, kini angay nga ang akong sulugoon nga si Sidney Rigdon kinahanglan nga magpuyo ingon sa makaayo kaniya, tungod kay siya naghupot sa akong mga sugo.

9 Ug usab, Ako nagtawag sa akong sulugoon nga si aEdward Partridge; ug Ako mohatag og sugo, nga siya kinahanglan matudlo pinaagi sa tingog sa simbahan, ug i-orden nga usa ka bobispo ngadto sa simbahan, nga mobiya sa iyang igbabaligya ug cmogugol sa iyang tanan nga panahon diha sa mga paghago sa simbahan;

10 Sa pagbantay sa tanan nga mga butang ingon nga kini itudlo ngadto kaniya sa akong mga balaod sa panahon nga Ako mohatag kanila.

11 Ug kini tungod kay ang iyang kasingkasing putli diha sa akong atubangan, kay siya sama ni aNatanael sa karaan, kinsa walay bpagpanglimbong.

12 Kini nga mga pulong gihatag nganha kaninyo, ug sila putli diha sa akong atubangan; busa, pagbantay unsaon ninyo paggamit kanila, kay sila pagatubagon diha sa inyong mga kalag sa adlaw sa paghukom. Bisan pa niana. Amen.