Gipanalanginan, Pagpanalangin, Panalangin
  Footnotes
  Theme

  Gipanalanginan, Pagpanalangin, Panalangin

  Ang pagtugyan og balaanon nga kalooy diha sa usa. Ang bisan unsa nga makahatag og tinuod nga kalipay, kaayohan, o kauswagan mao ang usa ka panalangin.

  Ang tanan nga mga panalangin gipasikad sa walay katapusan nga mga balaod (D&P 130:20–21). Tungod kay ang Dios buot nga ang iyang mga anak makakita og hingpit nga kalipay sa kinabuhi (2 Ne. 2:25), siya mohatag og panalangin ngadto kanila ingon nga sangputanan sa ilang pagkamasulundon sa iyang mga sugo (D&P 82:10), agi og tubag sa usa ka pag-ampo o ordinansa sa pagkapari (D&P 19:38; 107:65–67), o pinaagi sa iyang grasya (2 Ne. 25:23).

  Usa ka bantugan nga talaan sa mga pahayag mahitungod sa pagkabalaan mao ang mga Kabulahanan (Mat. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).

  Kinatibuk-an

  Pagpanalangin sa mga bata

  True