Hunahuna, Mga
    Footnotes
    Theme

    Hunahuna, Mga

    Mga ideya, mga hunahuna, ug mga larawan diha sa salabutan sa usa ka tawo. Ang gahum sa paghunahuna mao ang usa ka gasa nga gikan sa Dios, ug kita adunay kagawasan sa pagpili unsaon nato paggamit ang atong gahum sa paghunahuna. Ang paagi sa atong paghunahuna makatandog og dako sa atong mga panglihok-lihok ug pamatasan, ingon man sa atong kahimtang human niini nga kinabuhi. Matarung nga mga hunahuna magdala kanato ngadto sa kaluwasan; ang dautan nga mga hunahuna mosangput sa panghimaraut.