Pasiuna
  Footnotes
  Theme

  Pasiuna

  Ang Giya ngadto sa mga kasulatan nagpatin-aw sa pinili nga mga doktrina, mga baruganan, mga katawhan, ug mga dapit nga makita diha sa Balaan nga Biblia, sa Basahon ni Mormon, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug sa Perlas nga Labing Bililhon. Kini usab nagsangkap og mahinungdanon nga mga pakisayran nga kasulatan alang sa inyong pagtuon sa matag hilisgutan. Kini nga Giya makatabang kaninyo sa inyong tinagsa ug banay nga pagtuon sa mga kasulatan. Kini makatabang kaninyo sa pagtubag sa mga pangutana mahitungod sa ebanghelyo, sa pagtuon sa mga hilisgutan diha sa mga kasulatan, sa pag-andam ug mga pakigpulong ug mga leksyon, ug sa pagdugang sa inyong kasayuran ug pagpamatuod sa ebanghelyo.

  Ang Giya adunay upat ka mga seksyon: (1) usa ka buyon sa alpabeto nga paglista sa mga hilisgutan, (2) mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia (HJS), (3) mga mapa, inubanan sa indeks sa mga ngalan sa dapit, ug (4) mga hulagway sa mga dapit sa kasulatan.

  1. Ang buyon sa alpabeto nga paglista sa mga hilisgutan. Kini nga seksyon naghatag og mubo nga kahulugan sa matag hilisgutan ug naglista sa labing mahinungdanon nga mga pakisayran sa kasulatan mahitungod niana nga hilisgutan. Ang matag pakisayran giunhan sa usa ka mubo nga kinutlo o katingbanan sa kasulatan. Ang mga pakisayran sa kasulatan makita sa mosunod nga han-ay: Daang Tugon, Bag-ong Tugon, Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon.

  2. Mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia. Sa 1830, ang Ginoo misugo ni Propeta Joseph Smith sa pagsugod og buhat sa pagbag-o o paghubad sa King James Version sa Biblia. Ang katuyoan sa Propeta mao ang pagpahiuli sa pipila ka yano ug bililhon nga mga kamatuoran nga nawala gikan sa orihinal nga teksto sa Biblia. Siya nakahuman sa kadaghanan sa buhat sa mga Hulyo 1833. Bisan pa niana, hangtud sa iyang kamatayon sa 1844, siya mipadayon sa paghimo og mga kausaban samtang nag-andam sa manuskrito alang sa pag-imprinta. Bisan og ang tibuok bolumen wala mahuman, ni kini opisyal nga gidawat sa Simbahan, ang Hubad ni Joseph Smith naglakip sa daghan nga mga pagpasabut sa mga kahulugan sa mga kasulatan ug usa ka bililhon nga tabang sa pagsabut sa Biblia. Pipila sa labaw nga mahinungdanon nga mga pag-usab gilakip diha sa Giya ngadto sa mga kasulatan. (Alang sa dugang nga kasayuran, tan-awa ang hilisgutan “Hubad ni Joseph Smith [HJS]” diha sa Giya.)

   Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naggamit ingon nga iyang opisyal nga Ingles nga hubad sa King James Version sa Biblia. Kini adunay usa ka mahinungdanon nga bahin sa pagpahiuli sa ebanghelyo ug nagpadayon sa pagbaton og makahuluganon nga impluwensya diha sa daghan nga mga nasud sa tibuok kalibutan.

  3. Mga mapa ug indeks sa mga ngalan sa dapit. Ang mga mapa naglakip lamang sa labaw nga mahinungdanon nga hiyograpikanhon nga mga dapit nga anaa diha sa mga kasulatan. Pinaagi sa pag-ila sa hiyograpiya sa mga yuta nga gihisgutan diha sa mga kasulatan, kamo labaw nga makasabut sa mga hitabo diha sa kasulatan. Ang Giya naglakip sa walo ka mga mapa sa mga yuta sa Biblia ug upat ka mga mapa sa mga dapit sa kasaysayan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa pagpangita sa dapit, pakli ngadto sa indeks. Ang indeks mopakita kaninyo sa tukma nga mapa ug sa direksyon sa dapit diha niana nga mapa.

   4. Mga hulagway sa mga dapit sa kasulatan. Kining katloan ug duha ka mga hulagway sa mahinungdanon nga mga dapit sa kasulatan makapakita kaninyo sa mga yuta diin si Jesus naglakaw, diin ang iyang mga propeta nagpuyo ug nagtudlo, ug diin ang daghan nga mga hitabo sa kasulatan mahitabo. Ang mga hulagway giubanan og mubo nga mga paghulagway sa hulagway ug sa labing mahinungdanon nga mga hitabo sa kasulatan nga nahitabo sa maong dapit. Kini makatabang kaninyo sa pagkaplag sa duol nga relasyon tali sa mga kasulatan ug sa mga yuta diin sila nahitabo.

  Aron sa pagtabang og dugang pa kaninyo sa inyong pagtuon sa kasulatan, ang Giya naglakip og daghan nga makatabang nga mga bahin. Sama pananglit, kon kamo mopakli sa tala “Jesukristo”, kamo makakaplag og usa ka malangkubon nga lista sa matag hilisgutan diha sa Giya nga naghatag og kasayuran kalabut gayud ngadto sa Manluluwas ug sa iyang pagpangalagad. Kini mao lamang ang hilisgutan diha sa Giya nga may hilabihan nga usa ka taas nga lista, diin naghatag og gibug-aton sa kamahinungdanon ni Kristo ngadto sa tanan nga mga katawhan. Dugang pa niini, ubos sa hilisgutan “Kronolohiya”, pipila sa labing mahinungdanon nga mga hitabo sa panahon sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon gilista, uban sa gibana-bana nga mga petsa. Ang hilisgutan nga “Mga Ebanghelyo” naglakip sa usa ka panag-uyon sa mga Ebanglelyo. Kini nga panag-uyon nagtandi sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ingon nga makita diha sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ug pagpadayag sa ulahing mga adlaw.