Pasiuna
  Mga Footnote
  Theme

  Mga Pinili Gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia

  Ang mosunod mao ang pinili nga mga bahin sa Hubad ni Joseph Smith sa King James Version sa Biblia (HJS). Ang Ginoo midasig ni Propeta Joseph Smith sa pagpahiuli sa mga kamatuoran sa teksto sa Biblia nga nangawala o nausab sukad nga ang orihinal nga mga pulong gisulat. Kini nga napahiuli nga mga kamatuoran mipatin-aw sa doktrina ug mipauswag sa pagsabut sa kasulatan. Ang mga tudling nga gipili alang sa Giya kinahanglan motabang sa pagpauswag sa inyong pagsabut sa mga kasulatan sa bisan unsa nga pinulongan diin kini gihubad.

  Tungod kay ang Ginoo mipadayag ngadto kang Joseph og pipila ka mga kamatuoran nga natala sa mga unang tigsulat, ang Hubad ni Joseph Smith dili sama sa uban nga hubad sa Biblia dinhi sa kalibutan. Niini nga pagsabut, ang pulong nga hubad gigamit sa usa ka malapad o lahi nga paagi kay sa naandan, kay ang paghubad ni Joseph mga pagpadayag kay sa literal nga hubad pinasubay sa pulong gikan sa usa ka pinulongan ngadto sa lain. Alang sa dugang nga kasayuran mahitungod sa HJS, tan-awa ang “Hubad ni Joseph Smith (HJS)” diha sa buyon sa alpabeto nga pagtala sa mga hilisgutan sa Giya.

  Ang mosunod nga paghulagway nagpakita og usa ka sanglitanan sa pinili nga basahon gikan sa HJS:

  sample

  HJS, Mateo 4:1, 5–6, 8–9 (itandi sa Mateo 4:1, 5–6, 8–9; managsama nga mga kausaban gihimo diha sa Lucas 4:2, 5–11)

  (Si Jesus gihatud sa Espiritu, dili ni Satanas.)

  1 Unya si Jesus gigiyahan sa Espiritu, ngadto sa kamingawan, aron makig-uban sa Dios.

  5 Unya si Jesus gidala ngadto sa balaan nga dakbayan, ug ang Espiritu mipahiluna kaniya sa kinatuktukan sa templo.

  6 Unya ang yawa miduol ngadto kaniya ug miingon, Kon ikaw mao ang anak sa Dios, ihulog ang imong kaugalingon: kay kini gisulat, Siya mosugo sa iyang mga anghel sa pagbantay kanimo: ug sa ilang mga kamot sila mosawo kanimo, tingali og sa bisan unsa nga higayon madugmok ang imong tiil sa bato.

  8 Ug usab, si Jesus diha sa Espiritu, ug kini midala kaniya ngadto sa hilabihan ka taas kaayo nga bukid, ug nagpakita kaniya sa tanan nga mga gingharian sa kalibutan ug sa himaya diha kanila.

  9 Ug ang yawa miduol ngadto kaniya pag-usab, ug miingon, Tanan niini nga mga butang ako mohatag kanimo, kon ikaw moluhod ug mosimba kanako.

  Kini nga pakisayran sa dagko nga letra mao ang tudling diha sa kang Joseph Smith nga hubad sa King James nga Biblia. Tungod kay ang iyang paghubad nagpahiuli sa mga pulong ngadto sa teksto sa Biblia, ang mga numero sa bersikulo may kalainan gikan sa edisyon nga inyong gigamit.

  Sulod sa parentesis mao ang pakisayran sa inyong Biblia diin kamo kinahanglan nga motandi sa hubad ni Joseph Smith.

  Kini nga pahayag nagpasabut unsa nga doktrina ang gipatin-aw ni Joseph Smith sa iyang paghubad.

  Kini mao ang teksto ingon sa paghubad ni Joseph Smith niini.