HJS, 2 Mga Taga-Corinto 5
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, 2 Mga Taga-Corinto 5:16 (itandi sa 2 Mga Taga-Corinto 5:16)

    (Si Pablo mitambag sa mga Santos sa dili pagpuyo subay sa pamaagi sa unod.)

    16 Busa, sukad karon kita dili na magpuyo subay sa unod; oo, bisan pa og kita nagpuyo sa makausa subay sa unod, apan sukad kita nakaila ni Kristo, sukad karon kita dili na magpuyo subay sa unod.