HJS, Isaias 42
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Isaias 42:19–23 (itandi sa Isaias 42:19–22)

  (Ang Ginoo mopadala sa iyang sulugoon ngadto niadto nga mga buta.)

  19 Kay Ako mopadala sa akong sulugoon nganha kaninyo kinsa mga buta; oo, usa ka sinugo aron pagbuka sa mga mata sa mga buta, ug pagpadungog sa mga dunggan sa bungol;

  20 Ug sila pagahimoon nga hingpit bisan pa sa ilang pagkabuta, kon sila mamati ngadto sa sinugo, ang sulugoon sa Ginoo.

  21 Kamo usa ka katawhan, nakakita sa daghan nga mga butang, apan kamo wala maniid; nag-abli sa mga dunggan aron makadungog, apan kamo wala makabati.

  22 Ang Ginoo wala mahimuot sa ingon nga mga katawhan, apan alang sa iyang pagkamatarung siya mopalambo sa balaod ug mohimo niini nga dungganan.

  23 Kamo mga katawhan nga gitulis ug nalaglag; ang inyong mga kaaway, silang tanan, naglaang kaninyo sa mga lungag, ug sila nagtago kaninyo sulod sa mga balay nga bilanggoan; sila nagdagit kaninyo ingon og usa ka bihag, ug walay moluwas; alang sa usa ka nalaglag ug walay moingon, Ipahiuli.