HJS, Mga Buhat 9
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, Mga Buhat 9:7 (itandi sa Mga Buhat 9:7; 22:9)

    (Kadto kinsa uban ni Pablo sa iyang pagkakabig nakakita sa kahayag, apan wala makadungog sa tingog o makakita sa Ginoo.)

    7 Ug sila kinsa mipanaw uban kaniya nakakita gayud sa kahayag, ug nahadlok; apan sila wala makadungog sa tingog kaniya kinsa namulong ngadto kaniya.