HJS, Deuteronomio 10
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, Deuteronomio 10:2 (itandi sa Deuteronomio 10:2)

    (Sa nahauna nga hugpong sa mga tabla nga bato ang Dios mipadayag sa walay katapusan nga pakigsaad sa balaan nga pagkapari.)

    2 Ug Ako mosulat diha sa mga tabla nga bato sa mga pulong nga diha sa nahauna nga mga tabla nga bato diin ikaw mibuak, gawas sa mga pulong sa walay katapusan nga pakigsaad sa balaan nga pagkapari, ug ikaw magbutang kanila diha sa arka.