JST, 1 Samuel 16
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, 1 Samuel 16:14–16, 23 (itandi sa 1 Samuel 16:14–16, 23; managsama nga kausaban ang gihimo sa 1 Samuel 18:10 ug 19:9)

  (Ang dautan nga espiritu nga miduol diha ni Saul dili gikan sa Ginoo.)

  14 Apan ang Espiritu sa Ginoo mibiya gikan ni Saul, ug usa ka dautan nga espiritu nga dili gikan sa Ginoo mihasol kaniya.

  15 Ug ang mga sulugoon ni Saul miingon ngadto kaniya, Tan-awa karon, usa ka dautan nga espiritu kinsa dili gikan sa Dios naghasol kanimo.

  16 Himoa nga ang atong ginoo karon magmando sa imong mga sulugoon, diin anaa sa imong atubangan, aron sa pagpangita og usa ka tawo, kinsa batid nga motugtog sa alpa; ug kini mahinabo, sa diha nga ang dautan nga espiritu, kinsa dili gikan sa Dios, maanaa kanimo, nga siya motugtog uban sa iyang kamot, ug ikaw mamaayo.

  23 Ug nahinabo, nga sa diha nga ang dautan nga espiritu, kinsa dili gikan sa Dios, diha ni Saul, nga si David mikuha og alpa, ug mitugtog uban sa iyang mga kamot; busa si Saul nahupay, ug namaayo, ug ang dautan nga espiritu mibiya gikan kaniya.