HJS, Efeso 4
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, Mga Taga-Efeso 4:26 (itandi sa Mga Taga-Efeso 4:26)

    (Dili matarung nga kasuko usa ka sala.)

    26 Makahimo ba kamo sa pagkasuko, ug dili makasala? ayaw itugot ang adlaw nga mosalop uban sa inyong kaligutgut;