HJS, Galacia 3
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Mga Taga-Galacia 3:19–20 (itandi sa Mga Taga-Galacia 3:19–20)

  (Si Kristo mao ang tigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad. Ang balaod ni Moises [daan nga pakigsaad] ug ang walay katapusan nga ebanghelyo [bag-o nga pakigsaad] gitandi.)

  19 Busa unya, ang balaod gidugang tungod sa mga kalapasan, hangtud ang binhi kinahanglan moabut ngadto kang kinsa ang saad gihimo diha sa balaod nga gihatag ngadto ni Moises, kinsa gi-orden pinaagi sa kamot sa mga anghel nga mahimo nga usa ka tigpataliwala niining una nga pakigsaad, (ang balaod.)

  20 Karon kini nga tigpataliwala dili usa ka tigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad; apan adunay usa ka tigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad, kinsa mao si Kristo, ingon nga kini gikasulat diha sa balaod kalabut sa mga saad nga gihimo ngadto kang Abraham ug sa iyang binhi. Karon si Kristo mao ang tigpataliwala sa kinabuhi; kay kini mao ang saad diin ang Dios mihimo ngadto ni Abraham.