HJS, 2 Mga Cronicas 18
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, 2 Mga Cronicas 18:22 (itandi sa 2 Mga Cronicas 18:22)

    (Ang Ginoo dili mobutang og usa ka bakakon nga espiritu ngadto sa mga ba-ba sa mga propeta.)

    22 Busa karon, tan-awa, ang Ginoo nakakita og usa ka bakakon nga espiritu diha sa ba-ba niining imong mga propeta, ug ang Ginoo nagsulti og dautan batok kanimo.