HJS, 1 Tesalonica 4
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, 1 Mga Taga-Tesalonica 4:15 (itandi sa 1 Mga Taga-Tesalonica 4:15)

    (Kadto nga matarung nga mga tawo kinsa buhi sa pag-anhi sa Ginoo dili makabaton og bintaha ibabaw sa matarung nga mga patay.)

    15 Kay niini kami moingon nganha kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo, nga sila kinsa buhi sa pag-anhi sa Ginoo, dili makapugong kanila kinsa nagpabilin ngadto sa pag-anhi sa Ginoo, kinsa nahikatulog.