HJS, Jeremias 26
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, Jeremias 26:13 (itandi sa Jeremias 26:13)

    (Ang Ginoo dili maghinulsol; ang mga tawo maghinulsol.)

    13 Busa karon, tul-ira ang inyong mga paagi ug ang inyong mga binuhatan, ug sunod sa tingog sa Ginoo nga inyong Dios, ug paghinulsol, ug ang Ginoo mosalikway sa dautan nga siya militok batok kaninyo.