JST, 2 Tesalonica 2
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, 2 Mga Taga-Tesalonica 2:2–3, 7–9 (itandi sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:2–9)

  (Si Pablo nanagna og usa ka hingpit nga pagbiya sa kamatuoran sa dili pa mobalik ang Ginoo.)

  2 Nga kamo dili dayon malibug diha sa hunahuna, o masamok pinaagi sa sulat, gawas kon kamo makadawat niini gikan kanamo; ni pinaagi sa espiritu, ni pinaagi sa pulong, ingon nga kana nga adlaw ni Kristo ania na.

  3 Ayaw itugot nga adunay tawo molimbong kaninyo sa bisan unsa nga paagi; kay adunay moabut nga usa ka pagkahimulag, ug kanang tawo sa sala ipadayag, ang anak sa kapildihan;

  7 Kay ang misteryo sa kadautan milihok na, ug siya mao kini kinsa karon ang nagpalihok, ug si Kristo nagtugot kaniya sa pagbuhat, hangtud ang panahon matuman nga siya pagakuhaon gikan sa agianan.

  8 Ug unya kana nga usa ka dautan ipadayag, kinsa pagapatyon sa Ginoo uban sa espiritu sa iyang ba-ba, ug pagalaglagon uban sa kahayag sa iyang pag-anhi.

  9 Oo, ang Ginoo, gani si Jesus, kansang pag-anhi dili pa mahitabo hangtud moabut ang usa ka pagpahimulag, pinaagi sa mga buhat ni Satanas uban sa tanan nga gahum, ug mga timailhan ug katingalahan nga mga pamakak,