HJS, 1 Timoteo 2
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, 1 Timoteo 2:4 (itandi sa 1 Timoteo 2:4)

    (Si Kristo mao ang Bugtong Anak ug Tigpataliwala.)

    4 Kinsa buot nga ang tanan nga mga tawo maluwas, ug moabut ngadto sa kahibalo sa kamatuoran diin anaa diha ni Kristo Jesus, kinsa mao ang Bugtong Anak sa Dios, ug gi-orden aron mahimo nga usa ka Tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo; kinsa usa ka Dios, ug adunay gahum ibabaw sa tanan nga mga tawo.