HJS, Genesis 9
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Genesis 9:10–15 (itandi sa Genesis 9:3–9)

  (Ang tawo manubag tungod sa pagbuno ug usab tungod sa pag-usik-usik sa kinabuhi sa mga mananap.)

  10 Apan, ang dugo sa tanan nga unod diin Ako mihatag kaninyo alang sa pagkaon, kinahanglan ipaagas diha sa yuta, kinsa mikuha sa kinabuhi niana, ug sa dugo kamo dili mokaon.

  11 Ug sa pagkamatuod, ang dugo kinahanglan dili ipaagas, gawas kon alang sa pagkaon lamang, aron sa pagluwas sa inyong mga kinabuhi; ug ang dugo sa matag hayop Ako mangita gikan sa inyong mga kamot.

  12 Ug si bisan kinsa ang mopaagas sa dugo sa tawo, pinaagi sa tawo ang iyang dugo ipaagas; kay ang tawo kinahanglan dili mopaagas sa dugo sa tawo.

  13 Kay ang usa ka sugo nga Ako mohatag, nga ang matag igsoon sa tawo kinahanglan mag-amping sa kinabuhi sa tawo, kay sa Akong kaugalingon nga hitsura Ako mibuhat sa tawo.

  14 Ug usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo, Pagmabungahon kamo ug pagsanay; pagdala og kabuhong sa ibabaw sa yuta, ug pagsanay dinha.

  15 Ug ang Dios namulong ngadto ni Noe, ug ngadto sa iyang anak nga mga lalaki uban kaniya, nag-ingon, Ug Ako, tan-awa, Ako mohimo sa akong pakigsaad uban kaninyo, diin Ako mihimo ngadto sa inyong amahan nga si Enoch, mahitungod sa inyong binhi nga mosunod kaninyo.

  HJS, Genesis 9:21–25 (itandi sa Genesis 9:16–17)

  (Ang bangaw gipahimutang diha sa langit ingon og usa ka pahinumdom sa pakigsaad sa Dios ngadto kang Enoch ug ngadto kang Noe. Sa katapusan nga mga adlaw ang kinatibuk-an nga katiguman sa simbahan sa Unang Natawo [ang Zion sa Ginoo sa panahon ni Enoch; tan-awa sa Moises 7] makig-ipon sa mga matarung sa yuta.)

  21 Ug ang bangaw kinahanglan anaa sa panganod; ug Ako motan-aw niini, nga Ako unta mahinumdom sa walay katapusan nga pakigsaad, diin Ako mihimo ngadto sa imong amahan nga si Enoch; nga, kon ang mga tawo maghupot sa akong tanan nga mga sugo, ang Zion mobalik pag-usab sa yuta, ang dakbayan ni Enoch diin Ako mibayaw ngari sa akong kaugalingon.

  22 Ug kini mao ang akong walay katapusan nga pakigsaad, nga kon ang imong kaliwatan modawat sa kamatuoran, ug mohangad sa itaas, niana ang Zion motan-aw sa ubos, ug ang tanan nga mga kalangitan mouyog uban sa kamaya, ug ang yuta mokurog uban sa kalipay;

  23 Ug ang kinatibuk-an nga katiguman sa simbahan sa unang natawo mokunsad gikan sa langit, ug manag-iya sa yuta, ug makaangkon og dapit hangtud moabut ang katapusan. Ug kini mao ang akong walay katapusan nga pakigsaad, diin Ako mihimo uban sa imong amahan nga si Enoch.

  24 Ug ang bangaw kinahanglan maanaa sa panganod, ug Ako mohimo sa akong pakigsaad nganha kanimo, diin Ako mihimo tali kanako ug kanimo, alang sa matag buhi nga linalang sa tanan nga mga unod nga anaa sa yuta.

  25 Ug ang Dios miingon ngadto ni Noe, Kini mao ang handumanan sa pakigsaad diin Ako mihimo tali kanako ug kanimo; alang sa tanan nga unod nga maanaa sa ibabaw sa yuta.