HJS, Genesis 15
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Genesis 15:9–12 (itandi sa Genesis 15:1–6)

  (Si Abraham nakakita diha sa panan-awon sa Anak sa Dios ug nasayud sa pagkabanhaw.)

  9 Ug si Abram miingon, Ginoong Dios, ngano nga ikaw mihatag kanako niini nga yuta alang sa usa ka walay katapusan nga kabilin?

  10 Ug ang Ginoo miingon, Bisan pa og ikaw patay, dili ba ako makahimo sa paghatag niini kanimo?

  11 Ug kon ikaw mamatay, bisan pa niana ikaw manag-iya niini, kay ang adlaw moabut, nga ang Anak sa Tawo mabuhi; apan unsaon niya pagkabuhi kon siya dili mamatay? Siya kinahanglan gayud pagabuhion pag-una.

  12 Ug nahinabo, nga si Abram mitan-aw ug nakakita sa mga adlaw sa Anak sa Tawo, ug nalipay, ug ang iyang kalag nakakita og kapahulayan, ug siya mituo sa Ginoo; ug ang Ginoo nag-ihap niini ngadto kaniya tungod sa pagkamatarung.