HJS, Genesis 19
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Genesis 19:9–15 (itandi sa Genesis 19:5–10)

  (Si Lot nakigbisog sa pagkadautan sa Sodoma.)

  9 Ug sila miingon ngadto kaniya, Sibug. Ug sila nasuko kaniya.

  10 Ug sila miingon ngadto sa ilang mga kaugalingon, kini nga usa ka tawo mianhi sa pagpuyo sa makadiyut uban kanato, ug siya karon nagtinguha nga himoon ang iyang kaugalingon nga usa ka maghuhukom; karon kita magsagubang sa kadautan uban kaniya kay sa uban kanila.

  11 Busa sila miingon ngadto sa tawo, Kita mokuha sa mga lalaki, ug sa imong anak nga mga babaye usab; ug kita mobuhat ngadto kanila unsa ang angay nato nga buhaton.

  12 Karon kini sunod sa pagkadautan sa Sodoma.

  13 Ug si Lot miingon, Tan-awa karon, ako adunay duha ka mga anak nga babaye nga wala pa makaila og lalaki; tuguti ako, ako naghangyo kaninyo, pangamuyo sa akong mga kaigsoonan nga ako dili modala kanila nganha kaninyo; ug kamo dili mobuhat ngadto kanila niana nga maayo sa inyong panan-aw,

  14 Kay ang Dios dili mohatag og kaangayan sa iyang sulugoon niini nga butang; busa, tuguti ako nga mangamuyo ngadto sa akong mga kaigsoonan, sa makausa lamang, nga ngadto niini nga mga lalaki kamo dili mopasipala, nga sila unta makaangkon og kalinaw sa akong balay; kay mao man gani nga sila miabut aron mopasilong sa akong balay.

  15 Ug sila nasuko ni Lot, ug miduol aron sa pagguba sa pultahan, apan ang mga anghel sa Dios, kinsa balaan nga mga tawo, migamit sa ilang kamot ug mibira ni Lot sulod sa balay ngadto kanila, ug misira sa pultahan.