HJS, Genesis 14
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Genesis 14:25–40 (itandi sa Genesis 14)

  (Kang Melchizedek nga mahinungdanon nga pangalagad gihisgutan; ang mga gahum ug mga panalangin sa Melchizedek nga Pagkapari gihulagway.)

  25 Ug si Melchizedek mipataas sa iyang tingog ug mipanalangin ni Abram.

  26 Karon si Melchizedek mao ang usa ka tawo sa hugot nga pagtuo, kinsa nagbuhat sa pagkamatarung; ug sa iyang pagkabata siya mitahud sa Dios, ug mipugong sa mga ba-ba sa mga leon, ug mipalong sa kapintas sa kalayo.

  27 Ug sa ingon, ingon nga nauyunan sa Dios, siya gi-orden nga usa ka halangdon nga pari sunod sa kapunongan sa pakigsaad diin ang Dios mihimo uban kang Enoch,

  28 Kini ingon nga sunod sa kapunongan sa Anak sa Dios; diin nga kapunongan nagagikan, dili pinaagi sa tawo, ni kabubut-on sa tawo; ni pinaagi sa amahan ni sa inahan; ni pinaagi sa sinugdanan sa mga adlaw ni sa katapusan sa mga katuigan; apan sa Dios;

  29 Ug kini gitugyan ngadto sa mga tawo pinaagi sa balaan nga tawag sa iyang kaugalingon nga tingog, sumala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on, kutob sa motuo diha sa iyang ngalan.

  30 Kay ang Dios ingon nga nanumpa ngadto ni Enoch ug ngadto sa iyang mga binhi uban sa panumpa pinaagi sa iyang kaugalingon; nga ang matag usa ka binuhat nga gi-orden sunod niini nga kapunongan ug balaan nga tawag kinahanglan makabaton og gahum, pinaagi sa hugot nga pagtuo, sa pagbuak sa mga bukid, sa pagbahin sa mga dagat, sa pagpahubas sa mga tubig, sa pagbalhin kanila gikan sa ilang agianan;

  31 Sa pagpasukol sa mga kasundalohan sa mga nasud, sa pagbahin sa yuta, sa pagbungkag sa matag pundok, sa pagbarug diha sa atubangan sa Dios; sa pagbuhat sa tanan nga mga butang sumala sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang sugo, sa pagbuntog sa mga kagamhanan ug mga gahum; ug kini pinaagi sa kabubut-on sa Anak sa Dios diin gikan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan.

  32 Ug ang mga tawo nga nagbaton niining hugot nga pagtuo, nagpasakop ngadto niini nga kapunongan sa Dios, nabalhin sa pagkahimaya ug gibayaw ngadto sa langit.

  33 Ug karon, si Melchizedek usa ka pari niini nga kapunongan; busa siya nakaangkon og kalinaw diha sa Salem, ug gitawag nga Prinsipe sa kalinaw.

  34 Ug ang iyang mga katawhan nagbuhat sa pagkamatarung, ug nakaangkon sa langit, ug nagtinguha alang sa dakbayan ni Enoch nga gikuha sa Dios kaniadto, nagbulag niini gikan sa yuta, nag-andam niini ngadto sa ulahing mga adlaw, o sa katapusan sa kalibutan;

  35 Ug nag-ingon, ug nanumpa uban sa usa ka panumpa, nga ang mga langit ug ang yuta kinahanglan nga maghiusa; ug ang mga anak sa Dios pagasulayan pinaagi sa kalayo.

  36 Ug kini nga Melchizedek, ingon nga nakatukod og pagkamatarung, gitawag nga hari sa langit sa iyang mga katawhan, o, sa lain nga mga pulong, ang Hari sa kalinaw.

  37 Ug siya mipataas sa iyang tingog, ug siya mipanalangin kang Abram, ingon nga usa ka halangdon nga pari, ug ang magbalantay sa balay tipiganan sa Dios;

  38 Kaniya kinsa ang Dios mitudlo sa pagdawat sa mga ikapulo alang sa mga kabus.

  39 Busa, si Abram mibayad ngadto kaniya sa mga ikapulo sa tanan nga anaa kaniya, sa tanan nga mga katigayunan nga siya nanag-iya, diin ang Dios naghatag kaniya og labaw pa niana nga siya nagkinahanglan.

  40 Ug nahinabo, nga ang Dios mipanalangin ni Abram, ug mihatag ngadto kaniya og mga katigayunan, ug dungog, ug mga yuta alang sa usa ka walay katapusan nga pagpanag-iya; sumala sa pakigsaad nga siya mihimo, ug sumala sa mga panalangin diin si Melchizedek mipanalangin kaniya.