HJS, Genesis 48
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Genesis 48:5–11 (itandi sa Genesis 48:5–6)

  (Ang binhi ni Jose mahimo nga mga pangulo sa pagpundok sa mga Israel sa ulahing mga adlaw.)

  5 Ug karon, sa imong duha ka anak nga mga lalaki, si Ephraim ug Manases, kinsa natawo nganha kanimo sa yuta sa Ehipto, sa wala pa ako moduol nganha kanimo didto Ehipto; tan-awa, sila akò, ug ang Dios sa akong mga amahan manalangin kanila; bisan ingon ni Ruben ug Simeon sila gipanalanginan, kay sila ako; busa sila pagatawgon sunod sa akong ngalan. (Busa sila gitawag og Israel.)

  6 Ug ang imong kaliwat nga imong gipanganak sunod kanila, mahimo nga imo, ug pagatawgon sunod sa ngalan sa ilang mga kaigsoonan diha sa ilang kabilin, diha sa mga tribo; busa sila gitawag nga mga tribo ni Manases ug ni Ephraim.

  7 Ug si Jacob miingon ngadto ni Jose, Sa diha nga ang Dios sa akong mga amahan, mipakita ngari kanako didto sa Luz, didto sa yuta sa Canaan; siya nanumpa ngari kanako, nga siya mohatag ngari kanako, ug ngadto sa akong binhi, sa yuta alang sa usa ka walay katapusan nga pagpanag-iya.

  8 Busa, O akong anak, siya nagpanalangin kanako sa pagpasanay kanimo nga mahimo nga usa ka sulugoon ngari kanako, diha sa pagluwas sa akong balay gikan sa kamatayon;

  9 Diha sa pagluwas sa akong mga katawhan, imong mga kaigsoonan, gikan sa gutom nga mahapdos diha sa yuta; busa ang Dios sa akong mga amahan mopanalangin kanimo, ug sa bunga sa imong mga bat-ang, nga sila mapalanginan labaw sa imong mga kaigsoonan, ug labaw sa balay sa imong amahan.

  10 Kay ikaw milampos, ug ang balay sa imong amahan miyukbo nganha kanimo, gani ingon nga kini gipakita nganha kanimo, sa wala pa ikaw ibaligya ngadto sa Ehipto pinaagi sa mga kamot sa imong mga kaigsoonan; busa ang imong mga kaigsoonan moyukbo nganha kanimo, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, ngadto sa bunga sa imong mga bat-ang sa kahangturan;

  11 Kay ikaw mahimo nga usa ka kahayag ngadto sa akong mga katawhan, aron sa pagluwas kanila sa mga adlaw sa ilang pagkabihag, gikan sa pagkaulipon; ug sa pagdala og kaluwasan ngadto kanila, kon silang tanan mabug-atan ubos sa sala.