HJS, Genesis 17
  Mga Footnote
  Theme

  HJS, Genesis 17:3–7, 11–12 (itandi sa Genesis 17:3–12)

  (Ang Dios mihimo og usa ka pakigsaad sa pagtuli uban ni Abraham. Ang ordinansa sa bunyag ug ang panuigon diin ang mga bata mahimo nga may tulubagon gipadayag ngadto ni Abraham.)

  3 Ug nahinabo, nga si Abram miyukbo, ug mitawag sa ngalan sa Ginoo.

  4 Ug ang Dios nakigsulti uban kaniya, nag-ingon, Ang akong mga katawhan nahisalaag gikan sa akong mga pagtulun-an, ug wala maghupot sa akong mga ordinansa, diin Ako mihatag ngadto sa ilang mga amahan;

  5 Ug sila wala magsunod sa akong pagdihog, ug sa paglubong, o bunyag diin Ako misugo kanila;

  6 Apan mibiya gikan sa sugo, ug naghimo sa ilang mga kaugalingon sa paghugas sa mga bata, ug sa pagbisibis sa dugo;

  7 Ug miingon nga ang dugo sa matarung nga si Abel gipaagas alang sa mga sala; ug wala masayud diin sila may tulubagon sa akong atubangan.

  11 Ug Ako mohimo og usa ka pakigsaad sa pagtuli uban kanimo, ug kini mao ang akong pakigsaad tali kanako ug kanimo, ug sa imong binhi sunod kanimo, sa ilang mga kaliwatan; nga ikaw unta masayud sa kahangturan nga ang mga bata walay tulubagon sa akong atubangan hangtud nga sila magpanuigon og walo ka mga tuig.

  12 Ug ikaw kinahanglan magsunod sa paghupot sa akong tanan nga mga pakigsaad diin Ako nagpakigsaad uban sa imong mga amahan; ug ikaw maghupot sa mga sugo diin Ako mihatag kanimo sa akong kaugalingon nga ba-ba, ug Ako mahimo nga usa ka Dios nganha kanimo ug sa imong mga binhi sunod kanimo.

  HJS, Genesis 17:23 (itandi sa Genesis 17:17)

  (Si Abraham naglipay sa diha nga ang pagkatawo ni Isaac gitagna.)

  23 Unya si Abraham mihapa ug nagmaya, ug nag-ingon diha sa iyang kasingkasing, Adunay usa ka bata nga matawo ngadto kaniya nga gatusan ka mga tuig ang iyang panuigon, ug si Sara nga kasiyaman ka mga tuig ang panuigon magsabak.