Ordinansa, Mga
  Footnotes
  Theme

  Ordinansa, Mga

  Sagrado nga mga tulumanon ug mga seremonyas. Mga ordinansa naglangkob sa mga buhat nga adunay mga espirituhanon nga mga kahulugan. Ang mga ordinansa mahimo usab nga magpasabut nga mga balaod ug mga pamalaod sa Dios.

  Mga ordinansa diha sa Simbahan naglakip og pangalagad ngadto sa masakiton (San. 5:14–15), pagpanalangin sa sakramento (D&P 20:77, 79), bunyag pinaagi sa pag-unlod (Mat. 3:16; D&P 20:72–74), pagpanalangin sa mga bata (D&P 20:70), pagtugyan sa Espiritu Santo (D&P 20:68; 33:15), pagtugyan sa pagkapari (D&P 84:6–16; 107:41–52), mga ordinansa sa templo (D&P 124:39), ug kaminyoon diha sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad (D&P 132:19–20).

  Pagpuli nga mga Ordinansa

  Usa ka relihiyoso nga ordinansa nga gibuhat pinaagi sa buhi nga tawo alang sa usa kinsa namatay. Kini nga mga ordinansa mosangput lamang kon kadto kinsa ang mga ordinansa gibuhat modawat kanila, mohupot sa mga pakigsaad nga uban kanila, ug mahimo nga mabugkos pinaagi sa Balaan nga Espiritu sa Saad. Ang ingon nga mga ordinansa gibuhat karon sulod sa mga templo.