Juda
  Footnotes
  Theme

  Juda

  Diha sa Daang Tugon, ang ikaupat nga anak nga lalaki ni Jacob ug ni Leah (Gen. 29:35; 37:26–27; 43:3, 8; 44:16; 49:8). Si Jacob nanalangin ni Juda nga siya mahimo nga usa ka tiunay nga pangulo taliwala sa anak nga mga lalaki ni Jacob ug nga si Shilo (Jesukristo) mahimo nga iyang kaliwat (Gen. 49:10).

  Ang tribo ni Juda

  Ang tribo ni Juda mao ang nangulo human sila mahiluna sa Canaan. Ang nag-una nga kaatbang mao ang tribo ni Ephraim. Si Moises nanalangin sa tribo ni Juda (Deut. 33:7). Human sa paghari ni Solomon, ang tribo ni Juda nahimo nga gingharian sa Juda.

  Ang gingharian sa Juda

  Sa paghari ni Reboam ang mga kagamhanan ni Solomon nabahin ngadto sa duha ka mga nagkalain-lain nga mga gingharian, tungod lamang sa pagpangabubho tali sa mga tribo ni Ephraim ug ni Juda. Ang gingharian sa habagatan, o ang gingharian ni Juda, naglakip sa tribo ni Juda ug ang labaw nga bahin kang Benjamin. Ang Jerusalem mao ang iyang ulohan. Sa kinatibuk-an kini mipabilin nga labaw nga matinud-anon ngadto sa pagsimba ni Jehova kay sa amihanan nga gingharian. Ang Juda dili kaayo bantang sa pagsulong gikan sa amihanan ug sa silangan, ug ang kinadak-an nga gahum nagpabilin sa mga kamot sa banay ni David hangtud sa pagkabihag sa Babelonia. Ang gingharian ni Juda nakahimo sa paglungtad sulod sa 135 ka mga tuig human sa kapildihan sa daghan nga mga pumupuyo ug labaw nga gamhanan nga gingharian sa Israel.

  Ang Sungkod ni Juda

  Kini nagpasabut ngadto sa Biblia ingon nga usa ka talaan sa balay ni Juda (Ezeq. 37:15–19). Sa katapusan nga mga adlaw, sa diha nga ang nagkalain-lain nga mga sanga sa balay ni Israel magkatigum, ang ilang sagrado nga mga talaan usab pundukon. Kini nga mga talaan sa kasulatan modugang sa usag usa ug maghimo og usa ka hiniusa nga pagmatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios sa Israel ug ang Dios sa tibuok kayutaan (2 Ne. 3; 29; HJS, Gen. 50:24–36).