Tulo ka Nephite nga mga Tinun-an
    Footnotes
    Theme

    Tulo ka Nephite nga mga Tinun-an

    Tulo sa mga pinili nga tinun-an nga Nephite ni Kristo nga gipasabut diha sa Basahon ni Mormon.

    Ang Ginoo mitugyan niini nga mga tinun-an sa mao gihapon nga panalangin nga gitugyan ngadto ni Juan nga Hinigugma—nga sila unta magpabilin sa yuta aron pagdala og mga kalag ngadto ni Kristo hangtud nga ang Ginoo moanhi pag-usab. Nahimaya ang ilang panagway aron sila dili mobati og sakit ug dili mamatay (3 Ne. 28).