Noe, Patriyarka sa Biblia
    Footnotes
    Theme

    Noe, Patriyarka sa Biblia

    Diha sa Daang Tugon, ang anak ni Lamech ug ang ikanapulo nga patriyarka gikan kang Adan (Gen. 5:29–32). Siya mipamatuod ni Kristo ug misangyaw og paghinulsol ngadto sa usa ka dautan nga kaliwatan. Sa diha nga ang mga katawhan misalikway sa iyang mensahe, ang Dios misugo kaniya sa pagbuhat og usa ka arka aron kapuy-an sa iyang banay ug sa tanan nga mga kahayopan sa diha nga ang yuta lunopan aron sa paglaglag sa mga dautan (Gen. 6:13–22; Moises 8:16–30). Ang propeta Joseph Smith mitudlo nga si Noe mao ang anghel Gabriel ug nagbarug sunod ni Adan sa paggunit sa yawe sa kaluwasan.