Templo, Balay sa Ginoo
  Footnotes
  Theme

  Templo, Balay sa Ginoo

  Sa tinuod ang balay sa Ginoo. Ang Ginoo kanunay nga nagsugo sa iyang mga katawhan sa pagbuhat og mga templo, balaan nga mga gambalay diin ang takus nga mga Santos mobuhat og sagrado nga mga tulumanon ug mga ordinansa sa ebanghelyo alang sa ilang mga kaugalingon ug alang sa mga patay. Ang Ginoo moduaw sa iyang mga templo, ug sila ang labing balaan sa tanan nga mga dapit sa pagsimba.

  Ang tabernakulo nga gitukod ni Moises ug sa mga anak sa Israel usa ka mahipos nga templo. Ang mga Israelite migamit niini sa panahon sa ilang pagpanaw gikan sa Ehipto.

  Ang labing bantugan nga templo nga gihisgutan diha sa Biblia mao ang usa ka templo nga gitukod ni Solomon diha sa Jerusalem (2 Cron. 2–5). Kini nalaglag sa 600 B.C. pinaagi sa mga taga-Babelon ug gipahiuli pinaagi ni Zorobabel nga hapit moabut og usa ka gatus ka tuig (Esd. 1–6). Usa ka bahin niini nga templo nasunog sa 37 B.C., ug si Herodes ang Gamhanan sa kaulahian mitukod pag-usab niini. Ang mga Romano milaglag sa templo diha sa A.D. 70.

  Diha sa Basahon ni Mormon, ang mga matarung nga sumusunod sa Dios gigiyahan sa pagtukod ug sa pagsimba sa mga templo (2 Ne. 5:16; Mosiah 1:18; 3 Ne. 11:1). Pagtukod ug paggamit sa usa ka templo sa tukma nga paagi mao ang mga timailhan sa tinuod nga Simbahan sa bisan unsa nga kapaigoan, lakip ang gipahiuli nga Simbahan sa atong panahon. Ang templo sa Kirtland mao ang unang templo nga gitukod ug gipahinungod ngadto sa Ginoo niini nga kapaigoan. Sukad niadto nga panahon ang mga templo gipahinungod sa daghan nga mga yuta sa tibuok yuta.